19. 09. 09
Last Updated: 09 February 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ส่งนักเรียนจำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันโดยสรุป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยมี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ นายชาครัตน์ บัวเกตุ นายคณิศร กฤษฎาพรรณ นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ และ M. Mathieu Ly เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน