ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้


1. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
นายณภัทร คุณวัฒน์ชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

2.การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส
นางสาววิมลสิริ อารีชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

3.การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทหมู่
คณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

4.การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย
นางสาววิรมณ ตั้งตระกูลพรรณชั้น ม.6 ห้อง 224 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


5.การแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามคำบอก 
นายสรกฤช เวียงวิเศษชั้น ม.6 ห้อง 224 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


6.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ
นางสาวภัคจิรา นำชัยสมบัติ ชั้น ม.5 ห้อง 651
นางสาวธนกร สุทธิเรือง ชั้น ม.5 ห้อง 651
นางสาวรมิตา จุฑาสันติกุล ชั้น ม.5 ห้อง 651
นางสาวศิรดา คิ้วเจริญ ชั้น ม.5 ห้อง 661 
นายณัฐกิตติ์ นิ่มเนียม ชั้น ม.5 ห้อง 661
ได้รับรางวัลชมเชย

7.การเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส
นายภูเบศ สง่ารักษ์ ชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลชมเชย

8.การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
นางสาวอลิสา วงศ์ธนาธาดาชั้น ม.4 ห้อง 666 ได้รับรางวัลชมเชย

9.การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเดี่ยว
นางสาวญานิกา แกล้วกสิกรรมชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลชมเชย

ครูผู้ดูแล ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ 
น.ส. ปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงศ์
น.ส. วรณัน ภักดีสุวรรณ
นายชาครัตน์ บัวเกตุ
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมาติเยอ ลี