เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ส่งนักเรียน เข้าแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับนานาชาติประจำปี 2562 จัดโดยสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม English speaking Union

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ส่งนักเรียน เข้าแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับนานาชาติประจำปี 2562 จัดโดยสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคม English speaking Union ผลปรากฏว่า นางสาวพริบพันดาว เหล่าเจริญพรกุล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 66 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับโล่รางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท และนักเรียนจะเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ประชุมนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ เดือนพฤษภาคม 2562

ครูผู้ดูแลได้แก่ นางสุพินดา ทิพย์เอียด
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้