ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การเปิด - ปิดภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องแจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑     เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๑๗ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แนวปฏิบัติ การเข้าห้องเรียนทางออนไลน์ พบครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
(ระบบค้นหาห้องเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รายการออกอากาศ DLTV๑๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔),DLTV๑๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๕),  DLTV๑๕ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity