วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วงดนตรีไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย เป็นสมัยที่ 2 จากการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วงดนตรีไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย เป็นสมัยที่ 2 จากการประกวดดนตรีไท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ทั้งนี้ วงดนตรีไทย เข้ารับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป การแข่งขันดังกล่าว จัดโดย กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับ บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง นับเป็นถ้วยพระราชทานถ้วยที่ 31 ของชมรมดนตรีไทยและรางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ สมัยที่ 2 เพลงดาบของชาติ พระนิพนธ์ ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เรียบเรียงโดย อ.ชัยภัค ภัทรจินดา ต.อ.รุ่น 45 โดยได้รับถ้วย บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

ควบคุมวงและฝึกซ้อมโดย

ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูลัดดา ฉิมพาลี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูเอกสิทธิ์ การคุณี (อาจารย์พิเศษ)
ครูเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี (อาจารย์พิเศษ)
ครูประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ (อาจารย์พิเศษ)
ครูสมพร ตรีเดชี (อาจารย์พิเศษ)
ครูชัยภัค ภัทรจิดา ต.อ. รุ่น 45 (อาจารย์พิเศษ)
ครูวาทิต นวลฉาย (อาจารย์พิเศษ)