วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน หัวหน้าตึก คณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และหัวหน้าห้องเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเ

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน หัวหน้าตึก คณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และหัวหน้าห้องเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม) ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒

ร่วมนำเสนอข่าวโดย
๑. นายกัณฑ์อเนก เปี่ยมสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๒. นางสาวนรินทร์ธรา สิทธิ์เศรษฐกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๓. นายปณวัชร ภู่สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙

อำนวยการข่าวโดย
๑. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์ อรุณวรรณ
๒. นายณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย