กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส Vive le français วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส Vive le français วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการแข่งขัน ปรากฏดังนี้

1. การแข่งขัน « Savoir communiquer en français » ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
- ทีมที่ 1
นายชยุตม์ อิทธิวรรณพงศ์ ห้อง 222
นายภูเบศ สง่ารักษ์ ห้อง 651
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- ทีมที่ 2 
น.ส.ภัทรลาภา คูณเศรษฐ์ ห้อง 651
น.ส.วิมลสิริ อารี ห้อง 651
เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 ทีม

2. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
นายสรกฤช เวียงวิเศษ ห้อง 224
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 36 คน

3. การแข่งขัน « La France en défilé »
แฟชั่นโชว์ « ภาษาฝรั่งเศสกับอาชีพ »
น.ส.ชณิษชา พูลเพิ่ม ห้อง 223
น.ส.พรนภัส สุพรรณดี ห้อง 224
เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จาก 60 ทีม

4. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
น.ส.พรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ ห้อง 661
น.ส.ธัญวรัตม์ รัตนกระจ่าง ห้อง 661
น.ส.พิชญา หวังปรีดาเลิศกุล ห้อง 651
นายนวิน พรกุลวัฒน์ ห้อง 651
น.ส.วิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ ห้อง 224
เข้ารอบรองชนะเลิศ 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 200 คน

5. การแข่งขันวาดภาพ
น.ส.ธัญกัญจน์ วณิชย์ชัชวาลกุล ห้อง 65
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ นางสาววรณัน ภักดีสุวรรณ นาย Mathieu LY และ นายชาครัตน์ บัวเกตุ