กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผลการแข่งขัน ปรากฎดังนี้

1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ 
1. นายนวิน พรกุลวัฒน์ ชั้น ม.5 ห้อง 651
2. นางสาวพิชญา หวังปรีดาเลิศกัล
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

2.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรสีช่วง ชั้น ม.5 ห้อง 661
2. นางสาวมนนิชา ลาภผล ชั้น ม.5 ห้อง 661
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

3.การแข่งขันละครสั้น (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นางสาวชลัญดา ภาณุพินทุ ชั้น ม.5 ห้อง 651
2. นางสาวธนกร สุทธิเรือง ชั้น ม.5 ห้อง 651
3. นางสาวรมิตา จุฑาสันติกุล ชั้น ม.5 ห้อง 651
4. นางสาวศิรดา คิ้วเจริญ ชั้น ม.5 ห้อง 661
5. นายณัฐกิตติ์ นิ่มเนียน ชั้น ม.5 ห้อง 661
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

4.การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นายอัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ชั้น ม.4 ห้อง 66
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

2. นางสาวเต็มตรอง นิ่มระวี ชั้น ม.4 ห้อง 65
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นายณภัทร คุณวัฒน์ ชั้น ม.5 ห้อง 651
2. นางสาววิมลสิริ อารี ชั้น ม.5 ห้อง 651

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. ณัชชา สินคีรี ชั้น ม.6 ห้อง 224
2. นางสาววิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ ชั้น ม.6 ห้อง 224
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

5.การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ผู้เข้าแข่งขัน คือ
นางสาวญานิกา แกล้วกษิกรรม ชั้น ม.5 ห้อง 651
ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

6.การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นางสาวธัญกัญจน์ วนิชย์ชัชวาลกูล ชั้น ม.4 ห้อง 65
2. นางสาวแพรตะวัน ตะลันกูล ชั้น ม.4 ห้อง 66
ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ นายชาครัตน์ บัวเกต และนางสาววรณัน ภักดีสุวรรณ

ครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ และนางสาววรณัน ภักดีสุวรรณ