ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในวันที่ 30 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13

จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
นางสาวกัญญาณัฐ ปัญญาทรง ชั้น ม. 6 ห้อง 145 
ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเงินรางวัลและเหรียญทองคำ

2. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ 
นายวรมันต์ ลอเสรีวานิชชั้น ม. 6 ห้อง 156

3. รางวัลชมเชย ได้แก่ 
นายปพน สุสิกขโกศล ชั้น ม. 5 ห้อง 833

โดยมีคุณครูจุฑารัตน์ จรูญรักษ์ คุณครูณปภัช เผดิมปราชญ์ และคุณครูอภิวัฒ ทองประดับ เป็นผู้เตรียมความพร้อมนักเรียนและดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน