ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การเปิด - ปิดภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องแจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑     เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๑๗ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แนวปฏิบัติ การเข้าห้องเรียนทางออนไลน์ พบครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
(ระบบค้นหาห้องเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รายการออกอากาศ DLTV๑๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔),DLTV๑๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๕),  DLTV๑๕ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ชมรมดุริยางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

และผู้แทนโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้มี ๑.คุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา ๒.คุณครูศิลปชัย พิมเนียม

เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในครั้งนี้

IMG 3602IMG 3606