ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณบัติเข้าสอบคัดเลือก  ประเภทโควตาจังหวัด ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ประกาศ การเลือกรายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เข้าสู่แบบคำร้องขอเลือกรายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ ๒
เริ่มกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกดยืนยันเพียงครั้งเดียว
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณบัติเข้าสอบคัดเลือก ประเภทโควตาจังหวัด ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
               ๑. ภาคกลาง
 
  ๒. ภาคใต้  
๓.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๔.ภาคเหนือ  
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แจ้งเรื่องการสอบและวันปิด-เปิดภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตาจังหวัด 
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตาจังหวัด
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ชมรมดุริยางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

และผู้แทนโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้มี ๑.คุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา ๒.คุณครูศิลปชัย พิมเนียม

เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในครั้งนี้

IMG 3602IMG 3606