ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2562
 
  •           ตามที่สรรพากรได้พัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้กับหน่วยรับบริจาค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งหน่วยรับบริจาคและผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้การบริจาคเงินรายได้ให้สถานศึกษา ตามระเบียบการลดหย่อนภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

    ๑. ผู้บริจาคที่ได้รับใบเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จะได้รับการลดหย่อนภาษี ๑ เท่า
    ๒. ผู้บริจาคที่ได้รับใบเสร็จแล้วและลงรายละเอียดในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จะได้รับการลดหย่อนภาษี ๒ เท่า

              บัดนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ดำเนินการขอเปิดระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนแจ้งผู้ที่ได้บริจาคเงินรายได้ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา นำสำเนาบัตรประชาชนและนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริง มาลงระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ที่งานการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เบอร์โทร ๐-๒๒๔๒-๗๐๐๒
 
ตรวจสอบ TU ID และรหัสเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

น.ส. ชนม์พศิน แก้วปราง นักเรียนชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๓ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" จัดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยนักเรียนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี
อนึ่ง ในการประกวดครั้งนี้ มีคุณครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนส่งเรียงความเข้าประกวด และคุณครูภวิชช์ อรุณวรรณ เป็นผู้นำนักเรียนเข้ารับรางวัล

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)