ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

น.ส. ชนม์พศิน แก้วปราง นักเรียนชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๓ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" จัดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยนักเรียนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี
อนึ่ง ในการประกวดครั้งนี้ มีคุณครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนส่งเรียงความเข้าประกวด และคุณครูภวิชช์ อรุณวรรณ เป็นผู้นำนักเรียนเข้ารับรางวัล