ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านภาษาไทย ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
การรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
การรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ตามลำดับสำรอง ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
 
 
จดหมายชี้แจง เพื่อตอบข้อสงสัยและความไม่มั่นใจในการจัดการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
โครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ
 
แจ้งเรื่องการสอบ และวันปิด-เปิดภาคเรียน ชั้น ม.4-ม.6
 

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

น.ส. ชนม์พศิน แก้วปราง นักเรียนชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๓ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" จัดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารสนเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยนักเรียนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี
อนึ่ง ในการประกวดครั้งนี้ มีคุณครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนส่งเรียงความเข้าประกวด และคุณครูภวิชช์ อรุณวรรณ เป็นผู้นำนักเรียนเข้ารับรางวัล

  ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)