วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ได้จัดโครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผ่านการขับร้องเพลงประสานเสียง ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การอ่านโน้ตดนตรีเบื้องต้นสำหรับการขับร้องประสานเสียง การเตรียมการร้อง การอ่านและแปลความหมายของเนื้อเพลงภาษาฝรั่งเศส และการฝึกปฏิบัติขับร้องประสานเสียง

 

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ว่าที่ร้อยตรีมานพ เพ็ญรัศมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดนตรีเพื่อนักเรียนเตรียมฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ทั้งในฐานะนักดนตรี นักร้องและผู้ฟัง อันจะทำให้นักเรียนมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแสดงดนตรีของกลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนที่ทุกคนรอคอย

ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงความสามารถในการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า

๑. นางสาวพัชรวลัย ปิ่นทอง ชั้น ม.๖ ห้อง ๒๒๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. นางสาวพรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ ชั้น ม.๖ ห้อง ๒๒๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณครูอภิชาติ อุยนักธรรม และคุณครูติสรณ์ จันทรเดช เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมและนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน

 

  

วงดนตรีไทยร่วมสมัย ณัฐชัยธัช ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 9 ในวันที่ 4 กันยายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน


อำนวยการฝึกซ้อมโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.โสภณ กมล
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย
คุณครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูลัดดา ฉิมพาลี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูศิลปชัย พิมเนียม
คุณครูโกเมศ เชาวนะญาณ
คุณครูวชิรพันธุ์ กิจเสมอ
ครูชัยภัค ภัทรจินดา ตอ.รุ่น 45 อาจารย์พิเศษ เรียบเรียงเสียงประสาน
ครูทศพร ทัศนะ อาจารย์พิเศษ
ครูอัครพล อภิโช อาจารย์พิเศษ