16. 08. 11
Last Updated: 11 August 2016

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ตึก 9 ขั้น 2
...........................................................................................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบีตึการคอมพิวเตอร์
3 ตึก 9 ขั้น 2 ผู้มีสิทธึ๋เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบีตึ ดังต่อไปนี้
1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาขีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างครั้งนี้
2.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซื่อไวในรายซื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง ราชการ
3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้โด้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
4.ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ วันที่ ประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
5.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานการปรับปรุงห้องเรียนหรือเป็นผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดรับซองเอกสารประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559 กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบีตึการ คอมพิวเตอร์ 3 ตึก 9 ขั้น 2 เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ กำหนดเป็ดซองประกวดราคา วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ขั้น 1 ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

download

 

16. 08. 03
Last Updated: 08 August 2016

ด้วย งานสารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

งานสารสนเทศโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตำแหน่งที่รับสมัคร

    1.1 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและการบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

    1.2 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในโรงเรียน ส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

    1.3 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

    - ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานสารสนเทศโรงเรียนจำนวน 1 อัตรา

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

4. อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

    - ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

ขอรับใบสมัคร หรือโหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา )

ตั้งแต่วันนี้เป็นไป หรือ ติดต่อคุณครูชณภา กลิ่นยี่สุ่น

เบอร์โทรศัพท์ 087-562-6386 ตามวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

    5.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

(พร้อมฉบับจริง) กรณีที่เป็นหนังสือรับรองว่าศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรแต่รออนุมัติจากสภาฯ

จะต้องได้รับอนุมัติและนำหลักฐานไปแสดงก่อนวันที่จะดำเนินการจ้าง

    5.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

    5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

    5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

    5.5 สำเนาหลักฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง

    5.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจากโรงพยาบาลของหน่วยงานราชการ จำนวน 1 ฉบับ

    5.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(พร้อมฉบับจริง)(สำเนาเอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องรับรองด้วยตนเอง)

6. วิธีการคัดเลือก

     6.1 ทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตำแหน่ง

*****************************

    6.2 สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพ

download

16. 08. 03
Last Updated: 09 August 2016

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
...................................................................................
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา'จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพชายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว ด้วยวิธีการประกวดราคา
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่'ได้'รับ ผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ประกวดราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกวดราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แกโรงเรียนเตรียมอุดม- ศึกษา และ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกวดราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็ก- ทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งชัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนโดยตรงจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย กำหนดรับซองเอกสารประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหาร วิชาการ กำหนดเปิดซองประกวดราคา วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 1 ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประกาศ พ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

download