22. 08. 02
Last Updated: 02 August 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (IMO 2022) ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์
มีรายชื่อ ดังนี้
1. นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์       (รุ่น 82 GM17)
2. นายทยากร  สุวานิช                   ชั้น ม.4 ห้อง 947 (GM20)
3. นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์         ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
4. นายวสวัตติ์  ระวังวงศ์               ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
5. นายศรัณยู   ทองจรัส                ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)

 

284705731 7324459874290595 5264860450020025489 n

22. 08. 02
Last Updated: 02 August 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2565 (Asian Pacific Mathematics Olympiad : APMO 2022)
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้


รางวัลเหรียญทอง
          นายวรวัฒน์          รุ่งอร่ามศิลป์           ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)


รางวัลเหรียญเงิน 
          นายวสวัตติ์          ระวังวงศ์                 ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)


รางวัลเหรียญทองแดง
          1. เด็กชายทยากร  สุวานิช                   ชั้น ม.4 ห้อง 947 (GM20)
          2. นายอาชวัถร     ชินวสุสิน ภัยลี้        ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
          3. นายศรัณยู       ทองจรัส                 ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)


รางวัลเกียรติคุณประกาศ
          1. นายศิทธา           ตันติกุล                   ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
          2. นายนิธิวิทย์        ศิริมาลัยสุวรรณ     ชั้น ม.5 ห้อง 937 (GM19)
          3. นายกรพลกฤต  วีระอาชากุล             ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)

 

285059682 7329793383757244 9000219126932033526 n

22. 08. 02
Last Updated: 02 August 2022
ขอแสดงความยินดี
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเจษฎ์ธิดา เจษฎานนท์ และนางสาวรธิดา วันลาราษฎร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง 32 นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เกาหลี          
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการแข่งขันสุนทรพจน์  จัดโดย สถาบันภาษาเกาหลีเซจง กรุงเทพฯ
โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศเกาหลี ช่วงเดือนตุลาคม 2565
ขอชื่นชมในความสามารถ และความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านค่ะ  292484772 804338050950117 1261300266515190269 n

22. 08. 02
Last Updated: 02 August 2022

284726176 5152588014810638 1996007615911743867 n

22. 08. 01
Last Updated: 02 August 2022
ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนสายการเรียน ภาษา-ภาษาสเปน ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสได้รับคัดเลือกรับทุนรัฐบาล (ทุนกระทรวงการต่างประเทศ)
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนสายการเรียน ภาษา-ภาษาสเปน ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสได้รับคัดเลือกรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ทุนกระทรวงการต่างประเทศ) ได้แก่
         1. นางสาวศศธร ธรรมกิจจานนท์ นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 144
            ไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ในสาขา African Studies
         2. นายษมาวีร์ ศรีสว่าง นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 144
            ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในสาขา Japanese Studies
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถ และความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จทางการเรียน นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาประเทศต่อไป