ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน