ผอ. สพม .1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอขอบคุณ ภาพ จาก งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, เครือข่าย ปชส. สพม.1 (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1344281582613061&id=827956110912280)

 

 01

 03

 04

 08

 011

 3120

24

 261535

36

 38