ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

Audition

 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
;
 
Si   eng   So  
 
INTER   Thai   Math
  FACEBOOK FANPAGE ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน
;
 
กช  
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
เข็มที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และเข็มที่ 2 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ด้วยความสมัครใจ
ณ ศูนย์บริการวัคซีน ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูและบุคลากรสำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอขอบคุณ ศูนย์บริการวัคซีน ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง


ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

c1c2c3c4c5

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา