ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
     การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
     
เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน  
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทั้งนี้เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป
โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล ณ ห้อง ๒๒ ตึก ๑  
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : https://www.facebook.com/
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06