สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
     การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
     
เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน  
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทั้งนี้เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป
โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล ณ ห้อง ๒๒ ตึก ๑  
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : https://www.facebook.com/
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity