สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน


ของสถานศึกษา พร้อมทัังเตรียมความพร้อมในการคัดกรองอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน และบันไดทางขึ้นทุกตึกเรียน โรงเรียนได้ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

ตึกเรียน ห้องเรียน และจัดโต๊ะในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สลับวันมาเรียน ตามตารางกำาหนดการมาเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ (Online) โดยจัดการเรียนการสอนแบบควบคู่กันไป

01

02

03

 04

 05

 06

 07

08

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity