โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเรียนปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
โดยผู้อำนวยการ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น
โดยการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ในรูปแบบผสมผสาน Hybrid (On Site+Online)
สลับมาเรียนเลขคี่-เลขคู่ ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้การเรียนการสอนครบตามหลักสูตร
และยืดหยุ่นตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1) นายบรรจบ ชำนาญภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 2) นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เชิงประจักษ์ ว 13)

 3) นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

 4) นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 5) นางสาวขวัญรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 6) นางจินตนา อินทเศียร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 7) นางสาวโสภิต เปรียญกิจไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 8) นางสาวพิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 9) นางสาวศิวพร ไชยพยอม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 53
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยประเทศญี่ปุ่น
ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับ 2 เหรียญเงิน ดังนี้


นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 81


นางสาวลิตา ตันติประภาส ชั้น ม.6 ห้อง 81


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.facebook.com/Olympic-ipst-48668876473394

1

23Results

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอร่วมแสดงความยินดีแก่   

นางสาวชลพินทุ์ วิไลรัตนาภรณ์ ชั้น ม.6 ห้อง 224
นางสาวมนรดา ชิวหวรรณ ชั้น ม.6 ห้อง 156
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge 2021
ประเภท Healthcare Management
ซึ่งเป็นการแข่งขันการจัดทำโครงงานวิจัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักเรียนเกียรติบัตรและทุนการศึกษารวม 25,000 บาท

rpc winnerrpc competition