Triam Udom Open House 2022

 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เป็นประธานพิธีเปิดงาน 84 ปี นิทรรศการวิชาการเตรียมอุดมศึกษา
จักรวาลแห่งการเรียนรู้ “Triam Udom Online Open House 2022 Interstellar Odyssey”
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2565
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนชมรม
การแนะนำแผนการเรียนต่างๆ นักเรียนได้แสดงผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ
และความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2
โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล
ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และถวายมุทิตาสักการะ
เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์
(ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
เจ้าคณะเขตปทุมวัน-ห้วยขวาง-วัฒนา (ธ)
กรรมการมหาเถรสมาคม
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

 

 

พิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีเพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี
พร้อมนำคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2 โดยตลอดพิธีการทางโรงเรียน
ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1

 

 

 

พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประธานศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมด้วยอาจารย์ผู้แทนศูนย์ นักเรียนผู้แทนศูนย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โดยการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
จัดในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเรียนปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
โดยผู้อำนวยการ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น
โดยการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ในรูปแบบผสมผสาน Hybrid (On Site+Online)
สลับมาเรียนเลขคี่-เลขคู่ ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้การเรียนการสอนครบตามหลักสูตร
และยืดหยุ่นตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด