ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน


ของสถานศึกษา พร้อมทัังเตรียมความพร้อมในการคัดกรองอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน และบันไดทางขึ้นทุกตึกเรียน โรงเรียนได้ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

ตึกเรียน ห้องเรียน และจัดโต๊ะในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สลับวันมาเรียน ตามตารางกำาหนดการมาเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ (Online) โดยจัดการเรียนการสอนแบบควบคู่กันไป

01

02

03

 04

 05

 06

 07

08