ข่าวประชาสัมพันธ์
 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทยาสาสตร์ - คณิตศาสตร์
(ยกเว้นนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ และ โครงการความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์)

คำแนะนำการเลือกวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2

เข้าสู่ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ 2
สำหรับนักเรียน  ทุกระดับชั้น
ระบบแจ้ง Email ของนักเรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password  ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญท่านที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น ๘ อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ผลการแข่งขันดังนี้

๑. การแข่งขัน "Dictée เขียน-ตาม-คำ-บอก"

น.ส. ธันยธรณ์ พรหมพิทักษ์ ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๕๑

ได้รับรางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในนะดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.ที่ 1 เขียนตามคำบอก วันที่ 8 12 63

๒. การแข่งขัน "การตอบคำถามหลังชมคลิบวิดีโอ"

น.ส. ณัฐณิช องค์สรณะคม ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๕๑

ได้รับรางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน คือ นายคณิศร กฤษฎาพรรณ และนายชาครัตน์ บัวเกตุ

ครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ

2.ที่ 2 การตอบคำถามหลังชมคลิป วันที่ 8 12 63