สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้จัดงานYouth day ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00น.-16:30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2(ภาษาจีน) ได้ส่งคุณครูและนักเรียนจำนวน 12คน

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้จัดงานYouth day ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00น.-16:30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2(ภาษาจีน) ได้ส่งคุณครูและนักเรียนจำนวน 12คน เข้าร่วมงานวันเเละเวลาดังกล่าว และนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยังได้รับเกียรติ เป็นตัวแทนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย และภาษาจีน และยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้ภาษาจีนเป็นหลักอีกด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2(ภาษาจีน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร. ปรเมษฐ์ โมลี คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้โอกาส และอำนวยความสะดวก ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้