การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทหมู่ คณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในบทเพลง Tu me relèves. (You raise me up.) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเท

การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทหมู่ คณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในบทเพลง Tu me relèves. (You raise me up.) 
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี