ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓๐ ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญทอง
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญเงิน
๑. นางสาวอภิษฎา สมใจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๒. นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญทองแดง
นายกฤติน เวณุนันทน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๗๕

คณาจารย์ผู้ดูแลผู้แทนประเทศไทย มีรายนามดังนี้
๑. หัวหน้าทีม
ศาสตรจารย์ ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. รองหัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กิตนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวบูชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๔. ผู้จัดการทีม
นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ
สสวท.

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล: Oympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

 ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๐ ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้


เหรียญทอง
๑. นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
๒. นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๓. นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญเงิน
๑. นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๒. นายณฐนน เทอดไพรสัณฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๓. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๖๒๑ คนจาก ๑๑๒ ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก

นอกจากนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยมีคะแนนรวม ๑๘๕ คะแนน นับเป็นลำดับที่ ๕ ของโลก ซึ่งเป็นคะแนนรวมสูงสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒

คณาจารย์ผู้ดูแลผู้แทนประเทศไทย มีรายนามดังนี้

๑. หัวหน้าทีม
อาจารย์ ดร. พงศ์พล เรือนคง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. รองหัวหน้าทีม
อาจารย์ ดร. ธีระเดช กิตติภัสสร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ดร. วรัตถ์ สุขสมปอง University of Oxford
และรองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. ผู้จัดการทีม
นายเศรษฐา ปิณฑานนท์
สสวท.

อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางจงกลนี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล: Oympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ชมรมดุริยางค์ได้เข้าร่วมการประกวดดนตรี Music & Marching Arts International 2019 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่า ชมรมดุริยางค์ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ นายศิลปชัย พิมเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ในการนี้นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เข้าร่วมการประกาศผลรางวัล และแสดงความยินดีแก่นักเรียนชมรมดุริยางค์

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และชมรมดนตรีไทย ได้ส่งนางสาวทรรศญา ตลับเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๔๙ นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย ประกวดเดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่ รอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

 

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๐ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญทอง
นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ ต.อ. ๗๙

เหรียญเงิน
๑. นายพัสกร โพธานันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕
๒. นายปัณณธร ปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๘๑
๓. นายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญทองแดง
นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๓๖๐ คนจาก ๗๘ ประเทศ มีผู้ดูแลทั้งสิ้น ๑๕๑ คน และผู้สังเกตการณ์ ๗๕ คน โดยมีรายนามผู้ดูแลทีมประเทศไทย ดังนี้

๑. หัวหน้าทีม
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวิทย์ มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. รองหัวหน้าทีม
ดร. ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔. ผู้จัดการทีม นายกฤษชพล ทิวพุดซา สสวท.

ที่มา: IPST Thailand

ร่วมภาคภูมิใจโดย
นางสาวธัญญลักษณ์ ชุญยราศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๒๒