พิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๑๑๑) ตึก ๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณิศา วรารักษ์พงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ในงาน RSU English Language Academic Contest 2019 แข่งขันในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กับชมรมดนตรีสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในโครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ภาควิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า

1. นายพัชรพล ชัยธนะกุลมงคล นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 936 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รับวุฒิบัตรจาก รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

2. นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 642 และนายณธัชพงศ์ บุรงค์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ห้อง 81 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

ในปีนี้ ภายหลังการจัดสอบจากนักเรียนทั่วประเทศ ผลปรากฏว่านักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง ๙ คน ถือเป็นครั้งที่ ๓ ในประวัติศาสตร์ คือในปี ๒๕๕๑ (ต.อ. ๖๘) ปี ๒๕๖๐ (ต.อ. ๗๗) และปี ๒๕๖๒ นี้ (ต.อ. ๗๙)

นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนมีรายนามดังต่อไปนี้

แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๑. นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๒. นายกันตภณ วงศ์แจ่มเจริญ ม.๖ ห้อง ๑๔๓ 
๓. นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๔. นายณภัทร เพิ่มปรีดานันท์ ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๕. นายณพ เติมตฤษณา ม.๖ ห้อง ๑๔๓

แผนกภาษา-คณิตศาสตร์
๖. นางสาวครองขวัญ กิติโชตน์กุล ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๗. นายตรีทเศศ วิวิธวร ม.๖ ห้อง ๑๔๓

แผนกภาษา
๘. นายกฤติน เอกธัญสกุล ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๙. นายสิรภพ วนเวชกุล ม.๖ ห้อง ๓๘

อนึ่ง นักเรียน ม.๖ ห้อง ๑๔๓ คือ นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียน (Gifted Math) ได้รับคัดเลือก ๘ จาก ๙ คนในปีนี้ ทั้งนี้นักเรียนในแผนการเรียนต่างๆ สามารถเลือกสอบในแผนกทุนใดก็ได้ และหากได้รับพระราชทานทุน จะสามารถเลือกไปศึกษาต่อในสาขาใด ณ สถาบันแห่งใดในต่างประเทศก็ได้ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาในแต่ละแผนกที่เข้าสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดไทย เนื่องในงานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย จัดโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผลปรากฎดังนี้

นางสาวกัญญาณัฐ ปัญญาทรง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่รางวัลสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5000 บาท จากพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง

อนึ่ง การแข่งขันครั้งนี้ มีครูฐิตาพร วิภววาณิชย์ เป็นครูผู้ดูแล ฝึกซ้อม พานักเรียนไปแข่งขันและรับรางวัล