ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง (King's Scholarship) ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

ในปีนี้ ภายหลังการจัดสอบจากนักเรียนทั่วประเทศ ผลปรากฏว่านักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง ๙ คน ถือเป็นครั้งที่ ๓ ในประวัติศาสตร์ คือในปี ๒๕๕๑ (ต.อ. ๖๘) ปี ๒๕๖๐ (ต.อ. ๗๗) และปี ๒๕๖๒ นี้ (ต.อ. ๗๙)

นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนมีรายนามดังต่อไปนี้

แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๑. นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๒. นายกันตภณ วงศ์แจ่มเจริญ ม.๖ ห้อง ๑๔๓ 
๓. นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๔. นายณภัทร เพิ่มปรีดานันท์ ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๕. นายณพ เติมตฤษณา ม.๖ ห้อง ๑๔๓

แผนกภาษา-คณิตศาสตร์
๖. นางสาวครองขวัญ กิติโชตน์กุล ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๗. นายตรีทเศศ วิวิธวร ม.๖ ห้อง ๑๔๓

แผนกภาษา
๘. นายกฤติน เอกธัญสกุล ม.๖ ห้อง ๑๔๓
๙. นายสิรภพ วนเวชกุล ม.๖ ห้อง ๓๘

อนึ่ง นักเรียน ม.๖ ห้อง ๑๔๓ คือ นักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียน (Gifted Math) ได้รับคัดเลือก ๘ จาก ๙ คนในปีนี้ ทั้งนี้นักเรียนในแผนการเรียนต่างๆ สามารถเลือกสอบในแผนกทุนใดก็ได้ และหากได้รับพระราชทานทุน จะสามารถเลือกไปศึกษาต่อในสาขาใด ณ สถาบันแห่งใดในต่างประเทศก็ได้ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาในแต่ละแผนกที่เข้าสอบ