ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Icon World Contest ครั้งที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Print
19. 08. 23
posted by: Super User
Hits: 1377

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่

๑.นายพศวัต สุขใส ม.๕ ห้อง ๓๔๓ 
๒.นายปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล ม.๕ ห้อง ๘๓๕

นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Icon World Contest ครั้งที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นักเรียนทั้งสองคน ได้รับรางวัล Inspiration Award จากการแข่งขัน
โดยมีครูอุภัยภัทร บุญเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน