ไวยากรณ์และภาษาเยอรมัน เรื่อง การใช้ damit และ um..zu...

16. 08. 08
posted by: Super User
Hits: 2890

krujame3