กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในโครงการสังคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในโครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ภาควิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า

1. นายพัชรพล ชัยธนะกุลมงคล นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 936 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รับวุฒิบัตรจาก รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

2. นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 642 และนายณธัชพงศ์ บุรงค์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ห้อง 81 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย