สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้แก่

1. นางสาวรมย์ธีรา เล็บครุฑ ชั้น ม.6 ห้อง 125
2. นางสาวนันทิชา สุวรรณรัตน์ ชั้น ม.6 ห้อง 125
3. นายณัฐชนน พลเลิศล้ำ ชั้น ม.6 ห้อง 125
4. นางสาวกานตนันท์ อินทนนท์ ชั้น ม.6 ห้อง 126
5. นางสาวณัฐธิดา สายวงศ์ ชั้น ม.6 ห้อง 126
6. นายพัทธดนย์ คงฉ้ง ชั้น ม.6 ห้อง 126
7. นายวรรณไวทย์ วรรณเวก ชั้น ม.6 ห้อง 126

โดยมีคุณครูผู้ดูแลนักเรียนคือ คุณครูวรกานต์ สมจิตต์ คุณครูภารดี อึงขจรกุล และคุณครูโยโกะ นารุโมะโตะ เป็นผู้เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้