ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาคารเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ นั้น ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

1.การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
นายสุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม ม.5 ห้อง 446
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2.การแข่งขันเขียนตามคำบอก
นางสาวปิณฑิรา ภาษีผล ม.5 ห้อง 445 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

3.การแข่งขันเล่านิทาน
นางสาวกนกนารถ ฤดีอมรเกียรติ ม.5 ห้อง 445 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนศูนย์ภาษาจีน แข่งต่อในระดับภาค

4.การแข่งขันร้องเพลง
อติกานต์ พฤกษธัมมโกวิท ม.5 ห้อง 445 
ได้รับรางวัลชมเชย

5.การแข่งขันคัดลายมือ
นายภูเบศวร์ วัฒนธำรงค์ ม.4 ห้อง 431
ได้รับรางวัลชมเชย

ครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ 
ครูกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์ 
ครูสุปรียา สุดประเสริฐ 
ครูกฤตพงศ์ มูลมีและครูหวังศรี