วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย รอบชิงชนะเลิศ โครงการการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย รอบชิงชนะเลิศ โครงการการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกียรติบัตร และเงิน รางวัล 30,000 บาท จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรี

1. นายเนติธร ปริยกร นักเรียนชั้น ม. 4 ห้อง 665 เดี่ยวระนาดเอก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
2.นางสาวณัฐชนัน เกษธำรง นักเรียนชั้น ม. 5 ห้อง 436 ขับร้องเพลงไทย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
3.นายอิสิทัต พันธุ์พงศ์พิพัฒน์ นักเรียนชั้น ม. 6 ห้อง 78 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2


นับเป็นถ้วยพระราชทานถ้วยที่ 10 ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกาได้รับจากเวทีนี้ประกวดแห่งนี้ และเป็นถ้วยพระราชทานถ้วยที่ 30 ของวงดนตรีไทยและวงดนตรีไทยร่วมสมัย


ควบคุมวงโดย
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประมษฐ์ โมลี
ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า กสร.ศิลปะ
ครูลัดดา ฉิมพาลี รองหัวหน้า กสร.ศิลปะ
ครูเอกสิทธิ์ การคุณี
ครูประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์
ครูเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
ครูสมพร ตรีเดชี