เมื่อวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก โรงเร

เมื่อวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ

ในการนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนได้จัดขึ้นตลอดสัปดาห์

ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา