วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ว่าที่ร้อยตรีมานพ เพ็ญรัศมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดนตรีเพื่อนักเรียนเตรียมฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ทั้งในฐานะนักดนตรี นักร้องและผู้ฟัง อันจะทำให้นักเรียนมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแสดงดนตรีของกลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนที่ทุกคนรอคอย

ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

 

 

 วงดนตรีไทยร่วมสมัย ณัฐชัยธัช ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 9 ในวันที่ 4 กันยายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน


อำนวยการฝึกซ้อมโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.โสภณ กมล
ควบคุมและฝึกซ้อมโดย
คุณครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูลัดดา ฉิมพาลี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูศิลปชัย พิมเนียม
คุณครูโกเมศ เชาวนะญาณ
คุณครูวชิรพันธุ์ กิจเสมอ
ครูชัยภัค ภัทรจินดา ตอ.รุ่น 45 อาจารย์พิเศษ เรียบเรียงเสียงประสาน
ครูทศพร ทัศนะ อาจารย์พิเศษ
ครูอัครพล อภิโช อาจารย์พิเศษ

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และชมรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม English Debate ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ รายการ "The 14th European Union Intervarsity Debate Championship" ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา มีรายนามดังนี้

๑. นายจิณณะ ณ นคร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๔๘

๒. นายภวัต อุ่นจิตต์วรรธนะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๒

๓. นางสาวอาเนญชะ ประดับแก้ว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๒๗๘

๔. นางสาวณัชพร นำศิริกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓๙  ซึ่งได้รางวัล Best Speaker อันดับหนึ่งด้วย

 เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชมรมดนตรีไทย และชมรมดุริยางค์ ได้ส่งนักเรียนวงดนตรีไทยร่วมสมัย เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลปรากฏดังนี้

วงดนตรีไทยร่วมสมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท และรางวัลเหรียญทอง ได้รับทุนส่งเสริม ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลนักดนตรีไทยดีเด่นขลุ่ยเพียงออ
นายนนท์นที จิตรรังสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๔๓๒

รางวัลนักร้องดีเด่น
นางสาวณัฐชาพรรณ พลอยสิงโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๗

นักเรียนทั้ง ๒ คน ได้รับถ้วยเกียรติยศ และทุนส่งเสริมทุนละ ๕,๐๐๐ บาท นับเป็นถ้วยพระราชทานถ้วยที่ ๓๓ ของวงดนตรีไทยและวงดนตรีไทยร่วมสมัย

อำนวยการฝึกซ้อมโดย
นายโสภณ กมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รายนามผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
๑. ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๒. ครูลัดดา ฉิมพาลี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ครูศิลปชัย พิมเนียม
๔. ครูโกเมศ เชาวนะญาณ
๕. ครูวชิรพันธุ์ กิจเสมอ
๖. ครูชัยภัค ภัทรจินดา (ต.อ. ๔๕) อาจารย์พิเศษ ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
๗. ครูทศพร ทัศนะ อาจารย์พิเศษ
๘. ครูอัครพล อภิโช อาจารย์พิเศษ
๙. ครูอนุวัฒน์ รู้เจียมสิน อาจารย์พิเศษ

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และชมรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม English Debate ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ รายงานการแข่งขันโต้สาระวาทีมัธยมศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเมื่อวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา

ผลปรากฏว่า ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ มีรายนามดังนี้

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (English Program)
๑. นายศุภากร ปาละวงศ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๓๓๖

๒. นางสาวสิริกร อินทรโยธา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๑

๓. นางสาวชลิตา นพมณีจำรัสเลิศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓๒  ซึ่งได้รางวัล Best Speaker อันดับหนึ่งด้วย

ประเภทห้องเรียนปกติ 
๑ .นางสาวณัชพร นำศิริกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓๘

๒. นางสาวปริยากร เกษมสวัสดิ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๒

๓. นายภวัต อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๒ ซึ่งได้รางวัล Best Speaker อันดับหนึ่งด้วย