×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และชมรมวาทศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "อ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ" ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันปรากฎ ดังนี้
นางสาวจณิสตา แก้วสีหาวงษ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๗๕ ได้รับรางวัลชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

 วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน หัวหน้าตึก คณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และหัวหน้าห้องเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม) ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒

ร่วมนำเสนอข่าวโดย
๑. นายกัณฑ์อเนก เปี่ยมสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๒. นางสาวนรินทร์ธรา สิทธิ์เศรษฐกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๓. นายปณวัชร ภู่สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙

อำนวยการข่าวโดย
๑. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์ อรุณวรรณ
๒. นายณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย

 ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๐ ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้


เหรียญทอง
๑. นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
๒. นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๓. นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญเงิน
๑. นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๒. นายณฐนน เทอดไพรสัณฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๓. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๖๒๑ คนจาก ๑๑๒ ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก

นอกจากนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยมีคะแนนรวม ๑๘๕ คะแนน นับเป็นลำดับที่ ๕ ของโลก ซึ่งเป็นคะแนนรวมสูงสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒

คณาจารย์ผู้ดูแลผู้แทนประเทศไทย มีรายนามดังนี้

๑. หัวหน้าทีม
อาจารย์ ดร. พงศ์พล เรือนคง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. รองหัวหน้าทีม
อาจารย์ ดร. ธีระเดช กิตติภัสสร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ดร. วรัตถ์ สุขสมปอง University of Oxford
และรองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. ผู้จัดการทีม
นายเศรษฐา ปิณฑานนท์
สสวท.

อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางจงกลนี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล: Oympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

 

ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓๐ ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญทอง
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญเงิน
๑. นางสาวอภิษฎา สมใจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๒. นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เหรียญทองแดง
นายกฤติน เวณุนันทน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๗๕

คณาจารย์ผู้ดูแลผู้แทนประเทศไทย มีรายนามดังนี้
๑. หัวหน้าทีม
ศาสตรจารย์ ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. รองหัวหน้าทีม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล กิตนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวบูชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๔. ผู้จัดการทีม
นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ
สสวท.

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล: Oympic ipst
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และชมรมดนตรีไทย ได้ส่งนางสาวทรรศญา ตลับเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๔๙ นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย ประกวดเดี่ยวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่ รอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท