กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๔ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลปรากฏ ดังนี้

๑) นางสาวขวัญปรียา อนุกูล นักเรียน ม.๖ ห้อง ๒๒๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


๒) นางสาวชนม์พศิน แก้วปราง นักเรียน ม.๕ ห้อง ๘๒๓ และนายธณชล วิมลสัจจารักษ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ห้อง ๖๕ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม ๒ คน)​ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

อนึ่ง การแข่งขันครั้งนี้ มีครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย และครูภวิชช์ อรุณวรรณ เป็นผู้ดูแล พานักเรียนไปแข่งขันและรับรางวัล