ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภาษาเยอรมันโอลิมปิกระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APDO) ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. น.ส. ญาณิศา วรารักษ์พงศ์
    นักเรียนชั้น ม. 6 ห้อง 49 
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ
    เหรียญทอง ระดับ A2
    และได้เป็นตัวแทนประเทศ
    ไทยไปแข่งขัน ณ เมืองโบกอร์ 
    ประเทศอินโดนีเซีย

2. นายปณต พงษ์พัฒนพันธ์
     นักเรียนชั้น ม. 5 ห้อง 344
     ได้รับเกียรติคุณประกาศ
     ระดับ A1
 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย แก่ ดร.โสภณ กมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย จัดโดย กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง ประจำปีพุทธศักราช 2561
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๑๔ คน ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับ ๑๔ รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง
๑. นายธัญพฤกษ์ บุญธรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕
๒. นายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

รางวัลเหรียญเงิน
๑. นายเอกกณิศ เอื้อวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕
๒. นายกฤตเมธ ภาษีผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๘๑๒
๓. นายพุทธานุภาพ แซ่เอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๔. นายปุณณสิน เจนกุลประสูติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๕. นายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕
๖. นายธิติ ชื่นจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕
๗. นายกันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕

รางวัลเหรียญทองแดง
๑. นายไตรสิทธิ์ กุลไตรรัตนนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๑
๒. นายวิชยุตม์ เหรียญกิตติวัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๓. นายธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๘๔๓
๔. นายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕

รางวัลเกียรติคุณประกาศ
๑. นายภูวิศ เหลียงไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนจำนวน ๑๑ คน เข้ารับการอบรมและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โครงการ สอวน. สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

รางวัลเหรียญทองและรางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด
๑. นางสาวชนันธร อาสน์สิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

รางวัลเหรียญทอง
๑. นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๒. นายพัชรพล ชัยธนะกุลมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

รางวัลเหรียญเงิน
๑. เด็กชายพนัส เยาวเรศเถกิงกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕
๒. เด็กหญิงลิตา ตันติประภาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๖๔๒
๓. นางสาวญาดา สิริเพาประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๘๑๒
๔. นายวิภู วัชรขจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๘
๕. นายสิบทิศ จตุรศิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕

รางวัลเหรียญทองแดง
๑. นายศิวกร เพ็ชรสันทัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๑
๒. นายอัครพล ศุภเศรษฐนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๓. นางสาวพัชรีย์ เชาวน์ธนสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๒๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นประธานในพิธี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตามแบบแผนพิธีการไหว้ครูครั้งโบราณเมื่อครั้งที่ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ได้ริเริ่มรื้อฟื้นขึ้น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๔ โดยใช้คำประพันธ์ ที่แต่งขึ้นใหม่ในขณะนั้น ของท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นแบบแผนพิธีการไหว้ครูที่โรงเรียนทั่วประเทศถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงความเคารพ ฝากตัวเป็นศิษย์ และเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย