กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)​ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)​ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลปรากฏ ดังนี้

๑) นายทศภูมิ พรประเสริฐ นักเรียน ม.๕ ห้อง ๘๒๓
ชนะเลิศ การประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท จากผู้แทนพระองค์ เป็นรางวัล

๒) นางสาวขวัญปรียา อนุกูล นักเรียน ม.๖ ห้อง ๒๒๒ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดอ่านออกเสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท จากผู้แทนพระองค์ เป็นรางวัล

...อนึ่ง การแข่งขันครั้งนี้ มีครูอรรคราวุฒิ ประชานันท์ เป็นผู้ประสานงาน ครูภวิชช์ อรุณวรรณ ครูณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย ครูติสรณ์ จันทรเดช และครูคมชาญ สุนทรวงศ์ เป็นผู้ดูแล พานักเรียนไปแข่งขันและรับรางวัล