กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ "ตรีกาลสราญรมย์"

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ "ตรีกาลสราญรมย์"

ผลการประกวดธิดาวัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวภัณฑิราพร ดอนสกุล (ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
นางสาวพรธิดา ณรงค์เดช (ตึก ๙)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
นางสาวรินทร์ลภัส ใจกว้าง (ตึก ๓)

รางวัลขวัญใจนักเรียน 
นางสาวชญาณิสตา วิชพัฒน์ (ตึก ๒)

ผลการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง

รางวัลชนะเลิศ ตึก ๖๐ ปี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตึก ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ตึก ๓

ผลการประกวดตำส้มตำลีลา

รางวัลชนะเลิศ ตึก ๖๐ ปี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ตึก ๒

ภาพถ่ายโดย ครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ