กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ "ธนชาตริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย" จัดโดยธนาคารธนชาต วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

Print
18. 09. 12
posted by: Super User
Hits: 755

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ “ธนชาตริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” จัดโดยธนาคารธนชาต
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผลการแข่งขันมีดังนี้
นายเรณุวัชร์ สุนันท์วงศ์
ชั้น ม.๖ ห้อง ๒๒๒
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท