กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

ผลการแข่งขันมีดังนี้ 
นายทศภูมิ พรประเสริฐ 
ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๓ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เหรียญทองคำแท้หนัก ๑ บาท และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้