พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล อนุสรณ์ ๘๐ ปีเตรียมอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
อนุสรณ์ ๘๐ ปีเตรียมอุดมศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพถ่ายโดย ครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ