วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักเรียนวงดนตรีไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ณ โรงละครสยามนิรมิต

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักเรียนวงดนตรีไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ณ โรงละครสยามนิรมิต

1.นายปฎิพล แซ่ลี้ ตอ.รุ่น 78 ชนะเลิศ เดี่ยวซอด้วง
2.นางสาวรมย์ชลี สุวรรณมณี นักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 75 ชนะเลิศ เดี่ยวจะเข้

และมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ดังนี้

1. นายอิสิทัต พันธุ์พงศ์พิพัฒน์ ม.6 ห้อง 78 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
2. นางสาวชนาธิป ปีตวัฒนกุล ม.5 ห้อง662 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เดี่ยวขิม
3. นางสาวกนกพร พยุงวงษ์ ตอ.รุ่น 78 รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวจะเข้
4. นางสาวทรรศญา ตลับเพชร ม.5 ห้อง 345 รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวจะเข้
5. นางสาวอริสา สายตา ม.5 ห้อง 75 รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวจะเข้
6. นายภาสวิชญ์ สมประเสริฐศรี ม.6 ห้อง 75 รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวซออู้
7.นางสาวศิรนภา ชัยประภา ตอ.รุ่น 78 รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวซออู้

คุณครูผู้ฝึกสอนและดูแลคือ
คุณครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า กสร.ศิลปะ
คุณครูลัดดา ฉิมพาลี
คุณครูสุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
คุณครูเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ
คุณครูประสาน วงศ์วิโรจน์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
นายภีมข์ ศุภชลาศัย ตอ.รุ่น 76
นายพงศกร เกิดวิเชียร ตอ. รุ่น 76