กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับภาค เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน การแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับภาค เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

ผลการแข่งขันปรากฎดังนี้

นางสาวกนกนารถ ฤดีอมรเกียรติ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 445 
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน 
โดยมีคะแนนรวม 92.33/100 คะแนน 
และได้เป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โดยมีครูกฤตพงศ์ มูลมี เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ครูกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์ ครูสุปรียา สุดประเสริฐ ครูกฤตพงศ์ มูลมี และครูหวังศรี เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้