วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และเข็มมโหรีน้อย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหร

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และเข็มมโหรีน้อย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดังนี้

1. นายปฎิพล แซ่ลี้ นักเรียนชั้น ม.6 ต.อ.78 ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 เดี่ยวซอสามสาย ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกดนตรีไทย

2. นางสาวศิรนภา ชัยประภา ม.6 ต.อ.78 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ขับร้องเพลงไทย ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกดนตรีไทย

คุณครูผู้ฝึกสอนและดูแลคือ

คุณครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า กสร.ศิลปะ
คุณครูลัดดา ฉิมพาลี 
คุณครูเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ
คุณครูสมพร ตรีเดชี ผู้เชี่ยวชาญ
คุณครูประสาน วงศ์วิโรจน์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
นายภีมข์ ศุภชลาศัย ตอ.รุ่น 76