วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว รางวัลเยาวชนดีเด่น ก

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว รางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ได้แก่

1. นางสาวทรรศญา ตลับเพชร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 345
2. นายอิสิทัต พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 78

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีมา ณ โอกาสนี้