กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดไทย เนื่องในงานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย จัดโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดไทย เนื่องในงานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย จัดโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผลปรากฎดังนี้

นางสาวกัญญาณัฐ ปัญญาทรง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่รางวัลสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5000 บาท จากพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง

อนึ่ง การแข่งขันครั้งนี้ มีครูฐิตาพร วิภววาณิชย์ เป็นครูผู้ดูแล ฝึกซ้อม พานักเรียนไปแข่งขันและรับรางวัล