ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ "ตรีกาลสราญรมย์"

ผลการประกวดธิดาวัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ 
นางสาวภัณฑิราพร ดอนสกุล (ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
นางสาวพรธิดา ณรงค์เดช (ตึก ๙)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
นางสาวรินทร์ลภัส ใจกว้าง (ตึก ๓)

รางวัลขวัญใจนักเรียน 
นางสาวชญาณิสตา วิชพัฒน์ (ตึก ๒)

ผลการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง

รางวัลชนะเลิศ ตึก ๖๐ ปี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตึก ๒

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ตึก ๓

ผลการประกวดตำส้มตำลีลา

รางวัลชนะเลิศ ตึก ๖๐ ปี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ตึก ๒

ภาพถ่ายโดย ครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ PBIC Academic Quiz Competition2018 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผลปรากฏว่า

1. ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 12,000 บาท 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1) นายณธัชพงศ์ ​บุรงค์ ​นักเรียนระดับชั้น ม.6 ห้อง 81
2) นายภูมิภัส ​รอดทอง ​นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 431
3) นายภูมิปัญญา ​​ชัยศรีสวัสดิ์สุข ​นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 642

2. นายภูมิภัส รอดทอง ได้รางวัลพิเศษคะแนนสูงสุด (รอบแรก) หมวดจีนศึกษา รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท

3. นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้รางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุด(รอบแรก) รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

โดยมีครูสยมภู รณชิตพานิชยกิจ เป็นผู้สอนเสริมและดูแลนักเรียนในการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทหมู่ คณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในบทเพลง Tu me relèves. (You raise me up.) 
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งนี้ นายทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้


1. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
นายณภัทร คุณวัฒน์ชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

2.การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส
นางสาววิมลสิริ อารีชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

3.การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทหมู่
คณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศสแห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

4.การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย
นางสาววิรมณ ตั้งตระกูลพรรณชั้น ม.6 ห้อง 224 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


5.การแข่งขันเขียนภาษาฝรั่งเศสตามคำบอก 
นายสรกฤช เวียงวิเศษชั้น ม.6 ห้อง 224 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


6.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ
นางสาวภัคจิรา นำชัยสมบัติ ชั้น ม.5 ห้อง 651
นางสาวธนกร สุทธิเรือง ชั้น ม.5 ห้อง 651
นางสาวรมิตา จุฑาสันติกุล ชั้น ม.5 ห้อง 651
นางสาวศิรดา คิ้วเจริญ ชั้น ม.5 ห้อง 661 
นายณัฐกิตติ์ นิ่มเนียม ชั้น ม.5 ห้อง 661
ได้รับรางวัลชมเชย

7.การเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส
นายภูเบศ สง่ารักษ์ ชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลชมเชย

8.การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
นางสาวอลิสา วงศ์ธนาธาดาชั้น ม.4 ห้อง 666 ได้รับรางวัลชมเชย

9.การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ประเภทเดี่ยว
นางสาวญานิกา แกล้วกสิกรรมชั้น ม.5 ห้อง 651 ได้รับรางวัลชมเชย

ครูผู้ดูแล ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ 
น.ส. ปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงศ์
น.ส. วรณัน ภักดีสุวรรณ
นายชาครัตน์ บัวเกตุ
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมาติเยอ ลี

 

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)