ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ “ธนชาตริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” จัดโดยธนาคารธนชาต
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ผลการแข่งขันมีดังนี้
นายเรณุวัชร์ สุนันท์วงศ์
ชั้น ม.๖ ห้อง ๒๒๒
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

ผลการแข่งขันมีดังนี้ 
นายทศภูมิ พรประเสริฐ 
ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๓ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เหรียญทองคำแท้หนัก ๑ บาท และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผลการแข่งขัน ปรากฎดังนี้

1.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ 
1. นายนวิน พรกุลวัฒน์ ชั้น ม.5 ห้อง 651
2. นางสาวพิชญา หวังปรีดาเลิศกัล
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

2.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรสีช่วง ชั้น ม.5 ห้อง 661
2. นางสาวมนนิชา ลาภผล ชั้น ม.5 ห้อง 661
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

3.การแข่งขันละครสั้น (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นางสาวชลัญดา ภาณุพินทุ ชั้น ม.5 ห้อง 651
2. นางสาวธนกร สุทธิเรือง ชั้น ม.5 ห้อง 651
3. นางสาวรมิตา จุฑาสันติกุล ชั้น ม.5 ห้อง 651
4. นางสาวศิรดา คิ้วเจริญ ชั้น ม.5 ห้อง 661
5. นายณัฐกิตติ์ นิ่มเนียน ชั้น ม.5 ห้อง 661
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

4.การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นายอัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ชั้น ม.4 ห้อง 66
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

2. นางสาวเต็มตรอง นิ่มระวี ชั้น ม.4 ห้อง 65
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นายณภัทร คุณวัฒน์ ชั้น ม.5 ห้อง 651
2. นางสาววิมลสิริ อารี ชั้น ม.5 ห้อง 651

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. ณัชชา สินคีรี ชั้น ม.6 ห้อง 224
2. นางสาววิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ ชั้น ม.6 ห้อง 224
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ

5.การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ผู้เข้าแข่งขัน คือ
นางสาวญานิกา แกล้วกษิกรรม ชั้น ม.5 ห้อง 651
ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

6.การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขัน คือ
1. นางสาวธัญกัญจน์ วนิชย์ชัชวาลกูล ชั้น ม.4 ห้อง 65
2. นางสาวแพรตะวัน ตะลันกูล ชั้น ม.4 ห้อง 66
ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ นายชาครัตน์ บัวเกต และนางสาววรณัน ภักดีสุวรรณ

ครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ และนางสาววรณัน ภักดีสุวรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส Vive le français วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการแข่งขัน ปรากฏดังนี้

1. การแข่งขัน « Savoir communiquer en français » ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส
- ทีมที่ 1
นายชยุตม์ อิทธิวรรณพงศ์ ห้อง 222
นายภูเบศ สง่ารักษ์ ห้อง 651
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- ทีมที่ 2 
น.ส.ภัทรลาภา คูณเศรษฐ์ ห้อง 651
น.ส.วิมลสิริ อารี ห้อง 651
เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 ทีม

2. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
นายสรกฤช เวียงวิเศษ ห้อง 224
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 36 คน

3. การแข่งขัน « La France en défilé »
แฟชั่นโชว์ « ภาษาฝรั่งเศสกับอาชีพ »
น.ส.ชณิษชา พูลเพิ่ม ห้อง 223
น.ส.พรนภัส สุพรรณดี ห้อง 224
เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จาก 60 ทีม

4. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
น.ส.พรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ ห้อง 661
น.ส.ธัญวรัตม์ รัตนกระจ่าง ห้อง 661
น.ส.พิชญา หวังปรีดาเลิศกุล ห้อง 651
นายนวิน พรกุลวัฒน์ ห้อง 651
น.ส.วิรมณ ตั้งตระกูลพรรณ ห้อง 224
เข้ารอบรองชนะเลิศ 
จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 200 คน

5. การแข่งขันวาดภาพ
น.ส.ธัญกัญจน์ วณิชย์ชัชวาลกุล ห้อง 65
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ
นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ นางสาววรณัน ภักดีสุวรรณ นาย Mathieu LY และ นายชาครัตน์ บัวเกตุ

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
อนุสรณ์ ๘๐ ปีเตรียมอุดมศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพถ่ายโดย ครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ

  ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)