ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสจำนวน 2 คน ได้แก่

1. น.ส. ชลัญดา ภาณุพินทุ ชั้น ม.5 ห้อง 651
2. นายนวิน พรกุลวัฒน์ ชั้น ม.5 ห้อง 651

เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงานวันชาติฝรั่งเศส ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยมีนายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมแสดงในงาน “Bonjour France 2018” จัดโดย หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล โดยมีนายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ และนางสาววรณัน ภักดีสุวรรณ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน

 นายทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจ ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-28 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองไฟรบวร์ก (Freiburg) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางสาวปิ่นประภา พืชผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 48

2. นายอันดามัน สายสีทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 49

ทั้งนี้ นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูผู้สอนภาษาเยอรมัน เป็นหัวหน้าคณะ ดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561 ณ เมืองคลูซ-นาโปกา ประเทศ โรมาเนีย โดยมีนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ดังนี้

1.นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพ ชั้น ม.6 ห้อง 143 ได้รับรางวัลเหรียญทองและยังได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของโลก (ฝ่ายหญิง)
2.นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ ต.อ.78 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3.นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ ชั้น ม.6 ห้อง 143 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้แก่

1. นางสาวรมย์ธีรา เล็บครุฑ ชั้น ม.6 ห้อง 125
2. นางสาวนันทิชา สุวรรณรัตน์ ชั้น ม.6 ห้อง 125
3. นายณัฐชนน พลเลิศล้ำ ชั้น ม.6 ห้อง 125
4. นางสาวกานตนันท์ อินทนนท์ ชั้น ม.6 ห้อง 126
5. นางสาวณัฐธิดา สายวงศ์ ชั้น ม.6 ห้อง 126
6. นายพัทธดนย์ คงฉ้ง ชั้น ม.6 ห้อง 126
7. นายวรรณไวทย์ วรรณเวก ชั้น ม.6 ห้อง 126

โดยมีคุณครูผู้ดูแลนักเรียนคือ คุณครูวรกานต์ สมจิตต์ คุณครูภารดี อึงขจรกุล และคุณครูโยโกะ นารุโมะโตะ เป็นผู้เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)